گروه تخصصی امنیت و شبکه

دنیایی که ما امروز در آن به سر می بریم، دنیای رایانه هاست.ادغام کامپیوترها و ارتباطات، تاثیر به سزایی در سازمان دهی سیستم های کامپیوتری داشته است. مفهوم مرکز کامپیوتر به عنوان اتاقی که کارهای مشتریان را انجام میدهد کهنه شده است. این مدل قدیمی که تمام نیازهای محاسباتی سازمان ها را انجام میداد، جای خود را به تعداد زیادی از کامپیوترهای متصل به هم داده است. این سیستم ها شبکه های کامپیوتری نامیده می شدند. منظور از واژه شبکه کامپیوتری، مجموعه ای از کامپیوترهای مستقل متصل به هم است. اگر دو کامپیوتر با یکدیگر مبادله اطلاعاتی داشته باشند، می گویند این دو کامپیوتر به هم متصل اند.

فرصتهای شغلی :

· مدیریت شبکه

· مسئول پشتیبانی شبکه

· تکنسین شبکه

· مشاوره و مدیر سیستمهای شبکه

· مهندسی و مشاور امنیت

· مدیر فن آوری

دوره های آموزشی و سرفصل های گروه

ارتباط با دپارتمان

تلفن تماس = 02634127

گروه شبکه: 128