مجتمع فنی تهران نمایندگی البرز

نمایندگی آزادگان - 02634127
نمایندگی فردیس - 02636526055
info@mftalborz.ir
مجتمع فنی تهران نمایندگی البرز، آموزشگاه تخصصی کاربردی کرج البرز فردیس

ﻫﻨﺮ و ﻣﻌﻤﺎري گروه ﻧﻘﺸﻪ کشی و ﻣﺪل ﺳﺎزی

۱۸ بهمن ۱۴۰۲

آموزش نرم افزار Revit معماري
Revit Architecture
شروع قطعی دوره آموزشی نرم افزار Revit معماري
روز و ساعت برگزاري دوره : یکشنبه و سه شنبه 17 الی 21
تاریخ شروع قطعی: 1402/11/24
مدرس : مهندس امیر اسفندیاري فرد
اطلاعات دوره :
Revit نرمافزار مدلسازي مدیریت اطلاعات ساختمان (BIM (براي طراحان، مهندسان و معماران است. دوره جامع آموزش رویت مهارتهاي
اساسی مورد نیاز براي استفاده از ایننرمافزار را به شما میآموزد تا بتوانید با استفاده از ابزارهاي آن، عناصر معماري را به صورت سهبعدي ترسیم
و اصلاح کنید. ما همچنین نحوه استخراج اطلاعات و دادهها از مدل اطلاعات ساختمان را براي برنامهریزي درست به شما نشان خواهیم داد.
همچنین خواهید آموخت که چگونه میتوانید مدلهاي سهبعدي خود را به صورت دوبعدي خروجی بگیرید و چاپ کنید. این نرمافزار براي
طراحی مدل سهبعدي سازه ساختمان و اجزاي سازنده آن مورد استفاده قرار میگیرد. همچنین براي حاشیهنویسی مدل در محیط طراحی
دوبعدي و دستیابی به دادههاي مدل ساختمان مفید است. این نرمافزار میتواند مراحل مختلف ساخت یک بنا را از کانسپت تا ساخته شدن
پیگیري و ذخیره کند .Architecture Revit .نرمافزاري است که معماران و سایر اشخاص مشغول به کار در صنعت ساختمان از آن براي
کاهش ابهامات مربوط به عملکرد ساختمان پیش از شروع ساخت، تهیه طرحهاي باکیفیت و بهبود فرایند طراحی و تحویل پروژه استفاده
میکنند. این نرمافزار در سه مرحله طرح را مدلسازي و تجسم میکند و طرحی با مشخصات و ابعاد دقیق و حاشیهنویسیهاي لازم براي ساخت
یک سازه تولید میکند. مزایاي استفاده از نرمافزار Revit چیست؟ این نرمافزار همپوشانی کار را در بخشهاي مختلف درگیر در یک پروژه را
کاهش میدهد. این امر باعث صرفهجویی در زمان ساخت و هزینه میشود. نرمافزار رویت به همکاران در همه حوزههاي ساختمانسازي کمک
میکند از طریق یک پایگاه داده مشترك، به جزئیات مدل دسترسی داشته باشند.
پیش نیاز:
 آشنایی کامل با ویندوز
سرفصل ها :
• مدلسازي سهبعدي
• ویرایش مدلهاي سهبعدي
• متریال و نحوه ساخت و ویرایش آن
• نورپردازي طبیعی و مصنوعی
• تنظیمات محیطی
• مدلسازي نما و دکوراسیون داخلی
• خروجی گرفتن
• عکاسی
• فیلمبرداري
• مدلسازي توپوگرافی
• مدلسازي منحنی و تیزگوشه
• شیتبندي
• مدلسازيFamily
کسب توانایی ها:
• مدلسازي دوبعدي و سهبعدي همراه با متریال
• تنظیم مشخصات نور محیطی
• تنظیم نور مصنوعی
• فعالسازي محیط براساس تأثیر نور طبیعی و مصنوعی
• مدلسازي کانسپتهاي منحنی و تیزگوشه
• خروجی گرفتن
• دید ناظر
• دید پرنده
• فیلمبرداري
• مدلسازي توپوگرافی منطقه
• طراحی نما و دکوراسیون داخلی
• طراحی ویلا و کانسپتسازي متعارف و غیرمتعارف
• مساحتیابی
• انیمیشنسازي
• ایجاد نماهایی مختلف دوربین با نورهاي متنوع
بازار کار :
• فارغ التحصیلانی که موفق به طی این دوره میشوند، میتوانند در حوزه طراحی سازههاي متعارف و غیرمتعارف با
کاربريهاي متفاوت همکاري کنند و در تولید مدلهاي دوبعدي، مدلهاي سهبعدي، شیتبندي و فیلمبرداري از مدل
مهارت خواهند داشت. آنها میتوانند در شرکتهاي مهندسی ساختمان و غیره مشغول به کار شوند. نقشهاي شغلی مرتبط
با این حوزه عبارتاند از:
Revit Modellers •
Revit Draftsman •
Revit MEP Designer •
• مهندس سازهRevit

یک دیدگاه بگذارید