گروه تخصصی صنایع

مدیریت پروژه بر اساس استانداردPMBOK ، نرم افزارهای(primavera, MSP)
تجزیه و تحلیل ریسک ، PERTMASTER
استقرار سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه
کنترل موجودی و سفارشات
مدیریت زنجیره تامین(SCM)
مهندسی کیفیت(FMEA, Minitab, APQP, QFD , …)
کنترل کیفیت آماری ، نرم افزارSPSS
پیاده سازی سیستم تعمیر و نگهداری ، CCM
بهینه سازی به کمک الگوریتم ها فرا ابتکاری
اکسلکاربردی در مدیریت پروژه
برنامه ریزی تولید
شش سیگما
نرم افزارcomfar

دوره های آموزشی و سرفصل های گروه

ارتباط با دپارتمان

تلفن: 02634127

داخلی: 131

engeneering@mftalborz.ir