گروه نفت، گاز و پتروشیمی

نقشه خوانی صنعتی
طراحی و شبیه سازی فرایند ،HYSYS ، Aspen plus
اصول و تئوریPiping
مدل سازی به کمک کامپیوتر ، PDMS
طراحی تجهیزات ، Tank ، PVElite
مبانی طراحی سیکل های نیروگاهی ، Thermo Flow
زبان تخصصی صنعت نفت و گاز

دوره های آموزشی و سرفصل های گروه

ارتباط با دپارتمان

تلفن: 02634127

داخلی = 131

engeneering@mftalborz.ir