دوره: 2 ‌ SPSS

معرفی :

SPSS  معروف ترین نرم افزار آماری است که دانشجویان و محققان دنیا از آن برای: ترسیم نمودارهای آماری، محاسبه آماره های توصیفی (میانگین، میانه، واریانس، …)، انجام استنباط آماری (قبول یا رد فرضیات پایان نامه)، محاسبه همبستگی بین متغیرها، رگرسیون، تجزیه و تحلیل داده ها، . . . استفاده می کنند.  این نرم افزار محصول شرکت IBM است.

مخاطبین :

  • دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های آمار و مدیریت

سرفصل :‌

  • آزمون فرض )محاسبات همبستگي تفکیکی و نیمه تفکیکی -شاخص‌های آماری وابسته به آزمون كاي اسكو آر – آزمون های تعقیبی وابسته به تحلیل واریانس – تحلیل واریانس دو طرفه(
  • محاسبات رگرسيونی )محاسبات رگرسيون غير خطي و چند جمله ايي – رگرسیون چند متغیره و متدهای انجام آن(
  • تحلیل واریانس ) آزمون های تعقیبی وابسته به تحلیل واریانس – تحلیل واریانس دو طرفه(
  • تحلیل مسیر – مدل‌های علی )محاسبات ماتریس همبستگی – مدل معادلت ساختاری – رگرسیون – همبستگی های جزئی (
  • Validity )تحلیل عاملی(
  • Relaibility (دو نیمه سازی، آلفای کرونباخ و …)
  • محاسبات تجزيه كلاستر (تحلیل خوشه)

 

مدت :‌ 30 ساعت

پیش نیاز: SPSS 1

ارتباط با دپارتمان

تلفن تماس = 02634127

داخلی = 131

engeneering@mftalborz.ir