دوره: ‌SPSS 1

معرفی :

SPSS  معروف ترین نرم افزار آماری است که دانشجویان و محققان دنیا از آن برای: ترسیم نمودارهای آماری، محاسبه آماره های توصیفی (میانگین، میانه، واریانس، …)، انجام استنباط آماری (قبول یا رد فرضیات پایان نامه)، محاسبه همبستگی بین متغیرها، رگرسیون، تجزیه و تحلیل داده ها، . . . استفاده می کنند.  این نرم افزار محصول شرکت IBM است.

مخاطبین :

  • دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های آمار و مدیریت

سرفصل :‌

  • معرفی و نصب نرم افزار
  • آمار توصیفی
  • آمار تحلیلی
  • معرفی منوهای مختلف نرم افزارهای SPSS
  • آشنایی با نحوه ورود داده ها در SPSS
  • معرفی ابزارهای محاسباتی توصیفی آماری در نرم افزار SPSS
  • آنالیز واریانس و Chi-square
  • تحلیل داده ها و ابزارهای محاسباتی همبستگی و Regression
  • ابزارهای تحلیل رگرسیون چندگانه

 

مدت :‌ 39 ساعت

پیش نیاز: –

ارتباط با دپارتمان

تلفن تماس = 02634127

داخلی = 131

engeneering@mftalborz.ir