دوره: پایتون پیشرفته Python

خروجی این دوره ساخت برنامه های سرگرم کننده برای دانشپذیران میباشد. دانشپذیران در ادامه آموزش های دوره قبلی با ساختارهای کنترل تو در تو (nested) در شرط ها و حلقه های تکرار آشنا میشوند.در ادامه با منطق and  و or آشنا شده و مفهوم تابع بصورت عمیق تر در ادامه دوره برای دانشپذیران  تشریح خواهد شد و دانشپذیران با مفهوم فراخوانی و بازگشت جواب آشنا میشوند. آشنایی با داده لیست هدفت پایانی دوره خواهد بود.

مخاطبین :

  • دانش آموزان بازه سنی 8 تا 12 سال
  • آشنایی با مفهوم ساختار های کنترل تو در تو
  • شرط های تو در تو
  • حلقه های تو در تو
  • منطق or / and
  • آشنایی با مفهوم تابع
  • مفهوم فراخوانی / بازگشت
  • آشنایی با نوع داده لیس

مدت :‌ ‌ 20 ساعت

پیش نیاز: پایتون مقدماتی کودکان

ارتباط با دپارتمان

تلفن تماس = 02634127

داخلی = 137

STDLearning@mftalborz.ir