گروه کامپیوتر

دوره های آموزشی و سرفصل های گروه

مشاهده اطلاعات و سرفصل دوره 

ثبت نام

مشاهده اطلاعات و سرفصل دوره 

ثبت نام

ارتباط با دپارتمان

تلفن تماس = 02634127

داخلی = 137

STDLearning@mftalborz.ir