گروه فن بیان و سخنوری

دوره های آموزشی و سرفصل های گروه

ارتباط با دپارتمان

تلفن تماس = 02634127

داخلی = 137

STDLearning@mftalborz.ir