گروه فنی و مهندسی (مجازی)

دوره های آموزشی و سرفصل های گروه

ارتباط با دپارتمان

تلفن تماس = 02634127

داخلی = 120

info@mftalborz.ir