گروه عکاسی

خصوصی،نیمه خصوصی،عمومی

ویژه دانش آموزان
۱۳-۱۷سال

دوره های آموزشی و سرفصل های گروه

ارتباط با دپارتمان

تلفن تماس = 02634127

داخلی = 137

STDLearning@mftalborz.ir