گروه زبان روسی

دوره های آموزشی و سرفصل های گروه

جهت ثبت نام با شماره داخلی تماس بگیرید.

ارتباط با دپارتمان

تلفن تماس: 02634127

داخلی: 155

English@mftalborz.ir