دوره: ‌ICDL 1

معرفی :

جنگو معروف ترین فریمورک پایتون برای توسعه وب است. شرکت های ایرانی متعددی از جمله کافه بازار از جنگو به عنوان زبان سمت back-end استفاده می کنند.

مخاطبین :

دانشجویان کلیه رشته های تحصیلی و علاقمندان به کار با کامپیوتر

سرفصل :‌

Introduction to Django:

 • ——— What Is a Web Framework?
 • ——— The MVC Design Pattern
 • ——— Installing Django
 • ——— Setting Up a Database
 • ——— Using Django with PostgreSQL
 • ——— Using Django with SQLite 3
 • ——— Using Django with MySQL
 • ——— Using Django Without a Database
 • ——— Starting a Project
 • ——— The Development Server
 • :The Basics of Dynamic Web Pages
 • ——— Your First View: Dynamic Content
 • ——— Mapping URLs to Views
 • ——— How Django Processes a Request
 • ——— URLconfs
 • ——— 404 Errors
 • ——— Dynamic URLs
 • ——— Django’s Pretty Error Pages
 • :The Django Template System
 • ——— Template System Basics
 • ——— Using the Template System
 • ——— Basic Template Tags and Filters
 • ——— Philosophies and Limitations
 • ——— Using Templates in Views
 • ——— Template Loading
 • ——— Template Inheritance
 • :Interacting with a Database: Models
 • ——— Database Queries in Views
 • ——— The MTV Development Pattern
 • ——— Configuring the Database
 • ——— Your First App
 • ——— Defining Models in Python
 • ——— Your First Model
 • ——— Installing the Model
 • ——— Basic Data Access
 • ——— Inserting and Updating Data
 • ——— Selecting Objects
 • ——— Deleting Objects
 • ——— Making Changes to a Database Schema
 • :The Django Administration Site
 • ——— Activating the Admin Interface
 • ——— Using the Admin Interface
 • :Form Processing
 • ——— Search
 • ——— The “Perfect Form”
 • ——— Creating a Feedback Form
 • ——— Processing the Submission
 • ——— Creating Forms from Models
 • :Generating Non-HTML Content
 • ——— The basics: views and MIME-types
 • ——— Producing CSV
 • ——— Generating PDFs
 • :Sessions, Users, and Registration
 • ——— Users and Authentication
 • :Deploying Django
 • ——— Using Django with nginx

مدت :‌ 60 ساعت

پیش نیاز: آشنایی با برنامه نویسی

ارتباط با دپارتمان

تلفن تماس = 02634127

گروه نرم افزار و سیستم های هوشمند: 122