دوره: دوره‌ جامع متره و برآورد و صورت وضعیت نویسی

معرفی :

یکی از فاکتورهای اساسی در پروژه های عمرانی و ساخت و ساز، تعیین و محاسبه مقادیر مصالح مورد نیاز و سپس برآورد ریالی پروژه از روی آن مقادیر محاسبه شده می باشد.در ابتدا مشخص شدن دو بعد از مسئله برای مجریان پروژه نقش اساسی دارد اول مقدار مصالح مورد نیاز، در طول پروژه چقدر بوده تا در طول پروژه با توجه به زمان بندی نسبت به تهیه آنها یا  سفارش مصالح اقدام نمایند. دوم هزینه مالی پروژه در صورت اجرا شدن.

بنابراین در طرح های عمرانی، از یک بعد مقادیر مصالح مورد نیاز مطرح است و از طرف دیگر بحث هزینه ها. این دو موضوع در متره و برآورد مورد بررسی قرار می گیرد.

مخاطبین :

  • دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته عمران

سرفصل :‌

  • مقدمه و تعاریف
  • آشنایی با فرآیند مناقصه و نحوه ارایه پیشنهاد بر اساس بخشنامه های مربوطه
  • آشنایی با فهرست بهای واحد پایه رشنه ابنیه
  • انجام متره و برآورد در قالب یک پروژه واقعی،همراه با تهیه و تنظیم صورت وضعیت کارکرد مربوطه بصورت عملی با نرم افزار Excel
  • محاسبه تعدیل و تنظیم صورت وضعیت مربوطه
  • آشنایی با نرم افزار های کاربردی

 

مدت :‌ 60 ساعت

پیش نیاز: آشنایی با اکسل

ارتباط با دپارتمان

تلفن تماس = 02634127

داخلی = 131

engeneering@mftalborz.ir