دوره: ‌تلرانس گذاری هندسی و ابعادی

معرفی :

ابعاد گذاری و تلرانس گذاری هندسی یک زبان بین المللی با استفاده از علائم می باشد و این زبان برای تعریف اندازه، شکل، جهت و موقعیت ویژگی های یک قطعه، مورد استفاده قرار می گیرد. ویژگی های تلرانس گذاری شده با GD&T ارتباط واقعی بین جفت قطعات را به خوبی نمایش می دهند. استفاده از GD&T باعث ایجاد تفسیر یکسان از نقشه ها، اطمینان از مونتاژ مناسب جفت قطعات، افزایش کیفیت و کاهش هزینه ها می شود. طراح، هنگام تلرانس گذاری باید به وضعیت مونتاژی و عملکردی هر ویژگی دقت کافی داشته باشد. GD&T به عنوان یک چک لیست که طراح تمام ویژگی های یک قطعه را با آن بررسی کرده، عمل می کند.

مخاطبین :

  • دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته مکانیک
  • علاقمندان به حوزه ساخت و تولید

سرفصل :‌

  • اندازه گذاري(تعاريف، معرفي المان ها،قوانين، روش ها، مثال)
  • تلرانس هاي ابعادي(تعاريف، ويژگي ها ،معرفي المان دستورالعمل،اصول، مثال)
  • تلرانس هاي هندسي(تعاريف،ويژگي ها ،معرفي المان دستورالعمل،اصول، مثال)
  • الزامات طراحي(تعاريف، ويژگي ها،معرفي المان،اصول، شرايط عملكردي)
  • تحليل تلرانس هاي ابعادي و هندسي(اصل عدم وابستگي، تلرانس هاي عمومي، مثال)
  • بازنگري و تصويب نقشه ها(طراحي هندسي، مثال)

 

مدت :‌ 24 ساعت

پیش نیاز: نقشه خوانی صنعتی

ارتباط با دپارتمان

تلفن تماس = 02634127

داخلی = 131

engeneering@mftalborz.ir