دوره: ‌حسابداری مالی خدماتی

معرفی :

 

مخاطبین :

 

سرفصل :‌

 • تعاریف،مفاهیم حسابداری
 • انواع گزارشات مالی
 • حسابداری مالی خدماتی
 • ثبت وقایع مالی در (سند حسابداری _ دفترروزنامه _ دفترکل )تحریر دفاتر قانونی
 • حسابداری وجوه نقد صورت تنخواه گردان _ صندوق _ بانک
 • اصلاحات اسناد حسابداری
 • تهیه صورتهای مالی نهایی شرکتهای خدماتی
 • اثرات وقایع مالی بر روی فرمول ترزنامه و تعاریف انواع حساب ها و ماهیت آنها
 • آشنایی با کدینگ حسابداری
 • حسابداری شرکتهای بازرگانی
 • کنترل و ارزیابی موجودی کالا
 • تهیه صورتهای مالی نهایی در شرکتهای بازرگانی
 • آشنایی با عملیات پایان سال و اختتام حسابها

مدت :‌ 50 ساعت

پیش نیاز: –

ارتباط با دپارتمان

تلفن تماس = 02634127

داخلی = 146

@Accmftalborz