دوره: ‌حسابداری مالی بازرگانی

معرفی :

 

مخاطبین :

 

سرفصل :‌

 • آشنایی با حسابداری مطالبات(مطالبات لاوصول و مشکوک الوصول)
 • آشنایی با فرایند دارایی های ثابت ( خرید _ محاسبه استهلاک _ فروش و واگذاری)
 • آشنایی با حسابداری صنعتی (آشنایی با انواع هزینه ها در شرکت های صنعتی- محاسبه بهای تمام شده کالای ساخته شده سود و زیان در شرکتهای صنعتی- ارزیابی موجودی مواد و کالا در شرکتهای صنعتی)
 • تهیه تنظیم صورت مغایرت بانکی
 • آشنایی با حسابداری شرکتهای پیمانکاری
 • حسابداری حقوق و دستمزد
 • آشنایی با ضرایب طبق کانون کار
 • مالیات حقوق
 • بیمه تامین اجتماعی
 • تنظیم فیش حقوقی
 • ثبت حسابداری اسناد حقوق و دستمزد

مدت :‌ 40 ساعت

پیش نیاز: –

ارتباط با دپارتمان

تلفن تماس = 02634127

داخلی = 146

@Accmftalborz