دوره: ‌‌اسکرچ پیشرفته 2 Scratch

در این دوره تکمیل مفاهیم اسکرچ و شناخت بیشتر شرکت کنندگان با کاربردها و محیط این برنامه جهت انجام و ارائه پروژه های حرفه ای تر را آموزش می بینند.

مخاطبین :

  • دانش آموزان بازه سنی 8 تا 12 سال
  • طراحی در اسکرچ
  • دستورات عملگرها (پیشرفته)
  • دستورات( Sensingپیشرفته)
  • توابع در اسکرچ
  • لیست ها در اسکرچ
  • بررسی و تحلیل کد در اسکرچ
  • مفاهیم تکمیلی

مدت :‌ 20 ساعت

پیش نیاز:  اسکرچ مقدماتی

ارتباط با دپارتمان

تلفن تماس = 02634127

داخلی = 137

STDLearning@mftalborz.ir