دوره: ‌اپراتوری تراش CNC

معرفی :

 

مخاطبین :

 

سرفصل :‌

  •  

مدت :‌ 30 ساعت

پیش نیاز: تراش دستی

ارتباط با دپارتمان

تلفن تماس = 02634127

داخلی = 131

engeneering@mftalborz.ir